Koszyk jest pusty
Kontakt

sklep24@dywanywitek.pl

 

tel. 12 662 36 22

 

Aktualnie nasz salon stacjonarny jest czynny w godzinach:

pn-pt 10:00-19:00
sob 10:00-18:00
nd handl. 11:00-17:00

Płatność i Przesyłki
Zobacz opinie o nas

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„WWW.SKLEP24.DYWANYWITEK.PL”

§1. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Sprzedawca – przedsiębiorca Anna Witek–Pietroń „A.Witek”, z siedzibą w Modlniczce, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlniczka o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 676-123-29-68 oraz numerze REGON: 351490469 wpisana do ewidencji gospodarczej przez Wójta Gminy Zabierzów pod numerem 3807/2004.

1.2 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu Internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem

1.3 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep24.dywanywitek.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia

1.4 Towar – rzeczy ruchome w rozumieniu prawa, prezentowane w Sklepie Internetowym

1.5 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

1.6 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.7 Operator płatności – centrum rozliczeniowe, za pomocą którego przeprowadzane są płatności związane z Kupnem Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.8 Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wysyłane przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.

1.9 Regulamin – niniejszy Regulamin, określający min. zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego i prawa do odstąpienia od umowy. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.

§2. Postanowienia ogólne

2.1 Sprzedawca prowadzi za pomocą Sklepu Internetowego, działalność handlową w zakresie sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polski.

2.2 Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

 • a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługa JavaScript i plików Cookies;
 • b) Firefox w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa JavaScript i plików Cookies;
 • c) Google Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa JavaScript i plików Cookies;
 • d) Opera w wersji 15 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i plików Cookies;
 • e) Safari w wersji 6 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i plików Cookies.

2.3 Umowy w Sklepie Internetowym mogą zawierać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadają zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.4 W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).

2.5 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: sklep24.dywanywitek.pl.

2.6 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • a) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
 • b) warunki świadczenia usługi Newsletter.

2.7 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • c. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3. Zawarcie umowy

3.1 Ceny wszystkich Towarów prezentowanych na stronie Internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz zawierają wszelkie składniki ceny z wyjątkiem kosztów przesyłki, o których Sprzedawca informuje w trakcie składania zamówienia oraz na stronie Internetowej Sklepu.

3.2 Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe.

3.3 Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym w następujący sposób:

 • a) za pomocą strony internetowej sklep24.dywanywitek.pl poprzez wybranie Towaru, dodanie go do koszyka a następnie złożenie zamówienia podając równocześnie wymagane dane osobowe oraz formę transportu i płatności. Niezbędna jest również akceptacja przez Klienta treści Regulaminu wraz z polityką prywatności i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 • b) poprzez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres: sklep24@dywanywitek.pl
 • c) telefonicznie pod numerami telefonów (12) 662-36-22 oraz 607-440-420 od pon. do sob. w godz. 10.00-19.00 oraz w niedziele handlowe w godz. 11.00-17.00

3.4 Sprzedawca po złożeniu zamówienia wyśle, na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wszelkimi wymaganymi przez prawo informacjami.

3.5 O złożonym zamówieniu Klient zostanie również powiadomiony telefonicznie przez pracownika Sklepu.

§4. Wykonanie Umowy

4.1 Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:

 • a. przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.
 • b. poprzez system zewnętrznego operatora płatności wskazany w Sklepie Internetowym.
 • c. zapłatą przy odbiorze. Przy tym rodzaju zapłaty Klient płaci za zamówiony towar bezpośrednio do rąk operatora pocztowego (firmy kurierskiej) w chwili odbioru przesyłki, lub bezpośrednio przy odbiorze w siedzibie firmy.
 • d. zapłatą przez system ratalny

4.2 Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Klienta towar za pomocą operatora pocztowego. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 28 dni.

4.3 O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 3.4. niniejszego Regulaminu.

4.4 Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

§5. Procedura rozpatrywania reklamacji

5.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy – wtedy okres odpowiedzialności przedsiębiorcy z omawianego tytułu ulega również wydłużeniu aż do upływu okresu przydatności danego towaru do celu, do jakiego jest on przeznaczony.

5.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w opisanym na wstępie zakresie, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

5.3 Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: A. Witek Anna Witek- Pietroń, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlniczka, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.

5.4 Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1 Klientowi, będącemu konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nabywającą Towar w drodze umowy bezpośrednio związanej z tą działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2 W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Klient powinien w terminie 30 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: A. Witek Anna Witek-Pietroń, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlniczka.

6.3 Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6.6 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.7 Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres: A. Witek Anna Witek- Pietroń, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlniczka niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6.8 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześnie.

6.9 Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a Towar dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

6.10 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.11 Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, towary cięte i przygotowane według indywidualnego zamówienia Klienta (cięte lub łączone przykładowo: dywany, chodniki, wykładziny, maty, tkaniny, karnisze, rolety oraz zamawiane pod żądany wymiar lub wg spersonalizowanego wzoru przykładowo dywany, tapety i inne), nie podlegają zwrotowi na zasadzie odstąpienia od umowy w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§7. Usługa Newsletter

7.1 Usługa Newsletter polega na bezpłatnym wysyłaniu przez Sprzedawcę korespondencji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, a w szczególności informacji i materiałów dotyczących działalności Sprzedawcy w tym informacji handlowych.

7.2 Klient ma prawo za pośrednictwem Sklepu zamówić bezpłatną usługę Newsletter. W tym celu w wyznaczonym miejscu oznaczonych słowem „Newsletter” powinien wpisać własny adres e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych a następnie kliknąć przycisk „Zapisz się”.

7.3 Klient może zrezygnować z usługi w każdym czasie. W tym celu powinien skorzystać z odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w wiadomościach przesyłanych w ramach świadczenia usługi. Sprzedawca zaprzestanie świadczenia Usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia rezygnacji przez Klienta z usługi.

§8. Ochrona danych osobowych

8.1 Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie ich dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody. Klient przyjmuje do wiadomości, że odmowa podania danych osobowych lub odwołanie udzielonej zgody uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy kupna w Sklepie Internetowym. Podanie prawidłowych danych osobowych jest zatem warunkiem zawarcia umowy.

8.2 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (tzw. RODO).

8.3 Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.4 Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta oraz tzw. plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu.

§9. Postanowienia końcowe

9.1 Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego „A-Witek” i jest powszechnie dostępny na stronie sklep24.dywanywitek.pl. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

9.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Zmiany do regulaminu wynikające ze zmian w prawie zostały wprowadzone 2023 r.

9.3 Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.

9.4 W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.5 Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)

9.6 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nabywającą Towar w drodze umowy bezpośrednio związanej z tą działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.7 Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.